SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”),
 účinkujúci ako dotknutá osoba, týmto dávam svoj súhlas spoločnosti Promea Communication spol. s r.o. ,so sídlom Tvarožkova 8, Bratislava 811 03, IČO: 35 772 638 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) s nasledovnými typmi spracúvania osobných údajov:

 Všeobecné spracúvanie
□ so spracúvaním mojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, fotografia, za účelom organizovania účasti dotknutej osoby na rôznych PR akciách a/alebo iných udalostiach (napr. rôzne večierky s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa a pod.) ktorej organizátorom alebo partnerom je Prevádzkovateľ; organizovanie účasti dotknutej osoby na foteniach (napr. promo fotenie, podpisové karty, fotenie pre články do rôznych médií a pod.); za účelom kontaktovania dotknutej osoby a zabezpečenie organizácie v súvislosti s rôznymi projektmi Prevádzkovateľa (produkciami a/alebo inou mediálnou spoluprácou).
Tento súhlas udeľujem a beriem na vedomie a súhlasím, že moje osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov od odvysielania posledného dielu programu alebo do odvolania tohto súhlasu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Dobrovoľnosť a právo odvolať súhlas a právo na vymazanie
Prevádzkovateľ získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe môjho súhlasu (súhlasov). Beriem na vedomie, že môžem odmietnuť alebo odvolať môj súhlas (súhlasy, ak je to relevantné) kedykoľvek písomne, zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa alebo ústne v sídle Prevádzkovateľa (v takom prípade beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ môže požiadať o moju ďalšiu identifikáciu). Odvolanie môjho súhlasu bude bezplatné a bez akýchkoľvek následkov vo vzťahu k mojim existujúcim alebo budúcim zmluvným vzťahom s Prevádzkovateľom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu (súhlasov) pred jeho odvolaním resp. na základe plnenia zo zmluvy ktorú má dotknutá osoba a Prevádzkovateľ uzatvorenú ako aj spracúvania v súlade s § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov na umelecký účel). V prípade odvolania súhlasu ukončí Prevádzkovateľ všetky spracovateľské činnosti, ktoré boli založené na súhlase (súhlasoch). Prevádzkovateľ však nie je povinný vymazať moje osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvy so mnou alebo na základe iného právneho základu než súhlas (súhlasy). Vyššie uvedené nemá vplyv na moje právo požadovať vymazanie osobných údajov o mne, ktoré Prevádzkovateľ uchováva v súlade s článkom 17 GDPR.

Ďalšie práva dotknutých osôb
Potvrdzujem, že som bol informovaný o mojich právach v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov, najmä o práve požiadať Prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom a ich opravu alebo obmedzenie spracúvania, ktoré sa ma týka, alebo o práve namietať proti spracúvaniu a práve na prenosnosť údajov. Podrobnejšie informácie o právach dotknutých osôb sú k dispozícii na webovej stránke Prevádzkovateľa www.promea.sk

Uchovávanie údajov / prenos údajov
Týmto potvrdzujem a beriem na vedomie, že od Prevádzkovateľa sa môže vyžadovať, aby spracúval/prenášal moje osobné údaje počas dlhšej doby, než na akú som udelil vyššie uvedený súhlas, pokiaľ tým Prevádzkovateľ plní zákonnú povinnosť na základe zmluvy alebo pokiaľ tým Prevádzkovateľ uplatňuje svoje práva (alebo práva iných osôb).
Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov získaných na základe vyššie uvedeného súhlasu (súhlasov) sprostredkovateľov. Poverení sprostredkovatelia prijali vhodné technické a organizačné opatrenia za účelom zabezpečenia, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky príslušných právnych predpisov a aby boli chránené práva dotknutých osôb. Zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii na vyžiadanie u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager). Kontakt: barosova@promea.sk .
Moje osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté pobočkám Prevádzkovateľa alebo, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, štátnym a verejným orgánom (napr. súdy, polícia, regulačné a finančné orgány a pod.). Zoznam takýchto tretích strán je k dispozícii na vyžiadanie u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager). Kontakt: barosova@promea.sk .
Osobné údaje môžu byť predmetom prenosu v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. sprostredkovateľom, pobočkám Prevádzkovateľa a pod.) a v súlade s príslušnými právnymi predpismi aj do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) vrátane krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak prenos nie je založený na rozhodnutí o primeranosti alebo na uplatniteľnej výnimke, Prevádzkovateľ uplatní primerané záruky.
Automatizované rozhodovanie
Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získava a spracúva na základe vyššie uvedeného súhlasu (súhlasov), nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Kontakty
V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich spracúvania osobných údajov mám právo kontaktovať vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese Kontakt: barosova@promea.sk , alebo poštou na adresu doručeného spoločnosti Promea Communication spol. s r.o. ,so sídlom Tvarožkova 8, Bratislava 811 03,
Mám tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dolu podpísaný/á účinkujúci , udeľujem spoločnosti Promea Communication spol. s r.o. ,so sídlom Tvarožkova 8, Bratislava 811 03, IČO: 35 772 638 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19644/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním údajov o mojom zdravotnom stave (ďalej len “Informácie o zdravotnom stave”), a to v zmysle čl. 7 a 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a v súlade s čl. V ods. 5.2 zmluvy.
 Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy. Tento súhlas udeľujem na uvedené účely dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorý je uvedený nižšie. V prípade odvolania súhlasu Prevádzkovateľ zastaví spracovateľské činnosti, avšak nie je povinný zlikvidovať osobné údaje, ktoré spracúva na základe iného právneho titulu než je tento súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených pred jeho odvolaním. Beriem na vedomie a súhlasím, že neposkytnutie súhlasu alebo jeho odvolanie pred uzatvorením tejto zmluvy alebo počas jej trvania bráni v naplnení účelu tejto zmluvy. Týmto súčasne potvrdzujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol pred udelením súhlasu informácie o získavaní, spracúvaní a prenose osobných údajov dotknutej osoby a o právach, ktoré mi ako dotknutej osobe v tejto súvislosti vznikajú v zmysle čl. 13 Nariadenia, ako aj ostatné informácie potrebné na poskytnutie súhlasu a sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa www.promea.sk . Prevádzkovateľ žiadnym tretím osobám Informácie o zdravotnom stave nesprístupňuje na ďalšie spracúvanie. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos Informácií o zdravotnom stave do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ nespracúva Informácie o zdravotnom stave pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
Ďalej beriem na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov mám nasledovné práva:

Mám právo najmä:

1) na základe žiadosti, od Prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o mojej osobe spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
2) na základe žiadosti, od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
3) na základe žiadosti, od Prevádzkovateľa vyžadovať vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) odvolám súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov,
c) namietnem spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
4) na základe žiadosti, od Prevádzkovateľa vyžadovať obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov ak:
a) namietnem správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietnem vymazanie osobných údajov a budem žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale ako dotknutá osoba ich budem potrebovať na uplatnenie právneho nároku;
5) na základe žiadosti, od Prevádzkovateľa vyžadovať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi a mám právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese barosova@promea.sk alebo formou listu doručeného spoločnosti Promea Communication spol. s r.o. ,so sídlom Tvarožkova 8, Bratislava 811 03 alebo u zodpovednej osoby na adrese barosova@promea.sk .
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Prevádzkovateľa - Promea Communication spol. s r.o. ,so sídlom Tvarožkova 8, Bratislava 811 03a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese barosova@promea.sk .
Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk .